Adminstration Principal

Adminstration Principal

Name

Year

Dr.( Capt.).D.V.P.Raja

Since 1969-1998

Dr.P.N.Narayana Raja

1998-2011

Prof.S.Koodalingam

2011-2012

Dr.M.Kannan

2012-2016

Dr.D.Janet Vasantha Kumari

2016-2018

Mr. M.Nisanth

2018 -